Opera House, Sydney, Australia

Rating 5.0 (1 vote)